Nejc Zaversnik

Nejc Zaversnik

Assistant supervising radiographer
MRI Stadelhofen